-

poză 1756
Duză V6 0,4 mm
Cod N7dF (0)
V6
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


9,75 RON

poză 844
Duză V6 0,4 mm
Cod yL0m (0)
V6
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1802
Duză Volcano 0,4 mm
Cod hOui (0)
Volcano
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


20,50 RON

poză 844
Duză V6 0,2 mm
Cod Ufa- (0)
V6
alamă


Ø0,2 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 844
Duză V6 1,0 mm
Cod tIf5 (0)
V6
alamă


Ø1 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1760
Duză V6 0,3 mm
Cod nYDd (0)
V6
alamă


Ø0,3 mm
Ø1,75 mm


9,75 RON

poză 1753
Duză V6 0,6 mm
Cod 54J4 (0)
V6
alamă


Ø0,6 mm
Ø1,75 mm


9,75 RON

poză 910
Duză MK10 0,4 mm
Cod c0lF (0)
MK10
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


25,00 RON

poză 1800
Duză Volcano 0,5 mm
Cod pJbo (0)
Volcano
alamă


Ø0,5 mm
Ø1,75 mm


20,50 RON

poză 844
Duză V6 0,6 mm
Cod Crn3 (0)
V6
alamă


Ø0,6 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1776
Duză MK8 lată 0,4 mm
Cod bLx7 (0)
MK8
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


12,40 RON

poză 1805
Duză Volcano 0,2 mm
Cod MfiF (0)
Volcano
alamă


Ø0,2 mm
Ø1,75 mm


20,50 RON

poză 844
Duză V6 0,5 mm
Cod kkvP (0)
V6
alamă


Ø0,5 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1792
Duză MK10 0,4 mm
Cod tdM0 (0)
MK10
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


22,50 RON

poză 1720
Duză Volcano 0,4 mm
Cod WrU4 (0)
Volcano
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


21,00 RON

poză 844
Duză V6 0,3 mm
Cod dl1H (0)
V6
alamă


Ø0,3 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1722
Duză Volcano 0,6 mm
Cod hGcn (0)
Volcano
alamă


Ø0,6 mm
Ø1,75 mm


21,00 RON

poză 1762
Duză V6 0,2 mm
Cod bl2D (0)
V6
alamă


Ø0,2 mm
Ø1,75 mm


9,75 RON

poză 844
Duză V6 0,8 mm
Cod m-jm (0)
V6
alamă


Ø0,8 mm
Ø1,75 mm


8,40 RON

poză 1752
Duză V6 0,8 mm
Cod Ed1- (0)
V6
alamă


Ø0,8 mm
Ø1,75 mm


9,75 RON

poză 904
Duză MK8 lată 0,4 mm
Cod PlNA (0)
MK8
alamă


Ø0,4 mm
Ø1,75 mm


10,25 RON

poză 904
Duză MK8 lată 0,5 mm
Cod jn2Z (0)
MK8
alamă


Ø0,5 mm
Ø1,75 mm


10,25 RON

poză 904
Duză MK8 lată 0,8 mm
Cod g17F (0)
MK8
alamă


Ø0,8 mm
Ø1,75 mm


10,25 RON

poză 1771
Duză MK8 lată 0,6 mm
Cod iaTQ (0)
MK8
alamă


Ø0,6 mm
Ø1,75 mm


12,40 RON